Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten welke met Praktijk MOON-STONE zijn afgesloten.

2. Deze algemene voorwaarden en alle daarmee in verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard vallen onder deze overeenkomst.

3. Tenzij de aanbieding/offerte anders vermeldt en in dat kader schriftelijk een nadere termijn en/of voorwaarden worden genoemd, is elk aanbod vanuit Praktijk MOON-STONE bindend indien dit door beide partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Definities

In het kader van deze voorwaarden wordt verstaan onder

 1. Praktijk MOON-STONE: eenmanszaak gebaseerd op spirituele principes.
 2. Opdrachtgever: een natuurlijk- of rechtspersoon welke met “Praktijk MOON-STONE” een overeenkomst is aangegaan en de geldigheid van de algemene voorwaarden aanvaard.

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

 1. Voor de kosten van de behandeling wordt verwezen naar de tarieven vermeldt op de website van Praktijk MOON-STONE.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op basis van een wederzijdse, schriftelijke toestemming.
 3. Praktijk MOON-STONE kan op elk moment de aangeboden behandeling staken zonder opgaaf van reden.
 4. Indien de opdrachtgever voortijdig de behandeling staakt zal dit niet leiden tot terugbetaling van het resterende bedrag.
 5. De aangeboden massages hebben geen erotische inhoud. Welke toespeling dan ook van dien aard wordt niet geaccepteerd en zal tot gevolg hebben dat de cliënt niet behandeld kan worden of dat de behandeling onmiddellijk wordt gestaakt.

Artikel 4. De tarieven

 1. De tarieven zijn inclusief 21% BTW.
 2. De tarieven staan vast, maar kunnen per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar aangepast worden.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden 

 1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie te worden voldaan.
 2. Betaling vindt plaats in euro’s.
 3. Nadat de betalingstermijn verstreken is zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, is de andere partij tevens de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Praktijk MOON-STONE.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Praktijk MOON-STONE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe- of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Praktijk MOON-STONE. Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes gedurende de behandelingen.
 2. Tijdens de behandelingen worden er géén diagnoses gesteld.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden van fysieke/mentale problemen/klachten op basis waarvan een behandeling niet kan worden opgestart.
 4. Bij blessures en ziektes dient de opdrachtgever eerst een arts te raadplegen alvorens met een behandeling te starten. Deze behandelingen zijn géén vervanging van medicijngebruik of reguliere zorg.
 5. Indien een aangeboden dienst, verstrekt door praktijk MOON-STONE, schade aan personen of zaken berokkend, waarvoor de praktijk aansprakelijkheid draagt, zal de genoegdoening worden bepaald door de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van praktijk MOON-STONE
  6. Praktijk MOON-STONE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor hetgeen de opdrachtgever met de opgedane kennis doet.

Artikel 7. Beeld- en geluidopnamen

 1. Praktijk MOON-STONE kan tijdens de consulten video- of geluidsopnamen maken. Deze opnames zullen nooit zonder toestemming van cliënt worden gebruikt voor marketingdoeleinden (plaatsing op website, Social Media en in ander publicatiemateriaal zoals folders, etc.). Deze opnamen dienen enkel voor kwaliteitsdoeleinden van Praktijk MOON-STONE, en zullen niet worden toegezonden, meegegeven of op andere wijze worden verstrekt aan cliënt.

Artikel 8. Annulering

 1. Kosteloos annuleren voor een behandeling door de andere partij is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de afgesproken tijd en kan via email of telefonisch worden doorgegeven.
 2. Bij annulering op de dag van de afspraak worden de kosten van de afgesproken behandeling in rekening gebracht.

​Artikel 9. Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst tussen Praktijk MOON-STONE en de andere partij is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Klachten/Geschillen

 1. Indien er geschillen tussen beide partijen ontstaan zullen deze door de bevoegde gerechtelijke instantie worden beslecht.

Contact

Praktijk MOON-STONE
Maartje Weideman
Schulenburg 54
4356 GT Oostkapelle


T. 06 42 24 55 69 

E. info@praktijkmoonstone.nl

KvK 75276186
BTW NL001770495B02

Algemene voorwaarden

Privacy policy